ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ സ്വാഗതം!

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ

ഷേന്ഴേൻ ഹുഇയു ഹെന്ഗ്തൊന്ഗ് വികസന കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് ചെയ്തു  2014 ൽ സ്ഥാപിതമായ നമ്മുടെ കമ്പനി കുടുക്ക് മെഷീനുകൾ, Velcro മെഷീനുകൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവ് കയറ്റിഅയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, പുറമേ മുതലായവ, പങ്കാളികൾ കുടുക്ക് തരിക, Velcro, വസ്ത്രം അച്ചെഷൊരിഎസ്.വെ അധികം സാങ്കേതിക എഞ്ചിനീയർമാരും കൂടുതൽ ഉണ്ട് 20 വർഷം അനുഭവം വിപുലമായ പ്രത്യേക പ്രോസസ്സിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് ജോലി.

വാർത്തകൾ

സിപ്പെറുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി ഒരു ലളിതമായ രീതി
സിപ്പെറുകൾ കേടുപാടുകൾ ഞാൻ ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നമാണ് ...
കുടുക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ഘടനയെയും കുടുക്ക് തത്വം
സിപ്പെറുകൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ലി വളരെ സാധാരണമാണ് ...